هەوار ناوچەی مەنگورایەتی
هەوار ناوچەی مەنگورایەتی

   هەوار ناوچەی مەنگورایەتی

...درێژی بابه ت

ئاوایی كانی سێو ناوچەی مەنگورایەتی
ئاوایی كانی سێو ناوچەی مەنگورایەتی

ئاوایی  كانی سێو ناوچەی مەنگورایەتی

...درێژی بابه ت

ئاوایی شارە زور ناوچەی مەنگورایەتی
ئاوایی شارە زور ناوچەی مەنگورایەتی

ئاوایی شارە زور ناوچەی مەنگورایەتی

...درێژی بابه ت

ئاوایی كەوپەر ناوچەی مەنگورایەتی
ئاوایی كەوپەر ناوچەی مەنگورایەتی

ئاوایی كەوپەر ناوچەی مەنگورایەتی 

...درێژی بابه ت

ئاوایی گاگەشی خۆاری ناوچەی مەنگورایەتی
ئاوایی گاگەشی خۆاری ناوچەی مەنگورایەتی

ئاوایی گاگەشی خۆاری ناوچەی مەنگورایەتی

...درێژی بابه ت

ئاوایی خاتۆن ئەستی ناوچەی مەنگورایەتی وێنە گڕ : كەیۆان مەوڵودی
ئاوایی خاتۆن ئەستی ناوچەی مەنگورایەتی وێنە گڕ : كەیۆان مەوڵودی
...درێژی بابه ت

ئاوایی سێلم ساغوڵ ناوچەی مەنگورایەتی وێنە گڕ : كەیوان مەوڵودی
ئاوایی سێلم ساغوڵ ناوچەی مەنگورایەتی وێنە گڕ : كەیوان مەوڵودی
...درێژی بابه ت

ئاوایی مەزرا ناوچەی مەنگوڕایەتی
ئاوایی مەزرا ناوچەی مەنگوڕایەتی
...درێژی بابه ت

ئاوایی سوێناس ناوچەی مەنگورایەتی
ئاوایی سوێناس ناوچەی مەنگورایەتی

ئاوایی سوێناس ناوچەی مەنگورایەتی

...درێژی بابه ت

ئاوای مڕانە ناوچەی مەنگورایەتی
ئاوای مڕانە ناوچەی مەنگورایەتی
...درێژی بابه ت

ئاوایی سێروو ناوچەی مەنگورایەتی
ئاوایی سێروو ناوچەی مەنگورایەتی

ئاوایی سێروو ناوچەی مەنگورایەتی

...درێژی بابه ت

ئاوایی باگڕدانی سەری ناوچەی مەنگورایەتی
ئاوایی باگڕدانی سەری ناوچەی مەنگورایەتی
...درێژی بابه ت

ئاوایی چۆارگا ناوچەی مەنگورایەتی
ئاوایی چۆارگا ناوچەی مەنگورایەتی
...درێژی بابه ت

ئاوایی دۆڵە تۆی جانداران ناوچەی مەنگۆرایەتی
ئاوایی دۆڵە تۆی جانداران ناوچەی مەنگۆرایەتی

ئاوایی دۆڵە تۆی جانداران ناوچەی مەنگۆرایەتی   سۆپاس بۆ كاك سەڵێم ئسحاقی بۆ ئەو ۆێنە جۆانەی

...درێژی بابه ت

ئـاوایی سۆستان ناوچە ی مە نگورایە تی
ئـاوایی سۆستان ناوچە ی مە نگورایە تی
...درێژی بابه ت

ئاوایی ڵمونج ناوچه ی مه نگورایه تی
ئاوایی ڵمونج ناوچه ی مه نگورایه تی

ئاوایی ڵمونج ناوچه ی مه نگورایه تی

...درێژی بابه ت

مه ڕ دو شێن ناوچه ی مه نگورایه تی
مه ڕ دو شێن ناوچه ی مه نگورایه تی

مه ڕ دو شێن ناوچه ی مه نگورایه تی

...درێژی بابه ت

مه یدان ئه سته ڕ ناوچه ی مه نگورایه تی
مه یدان ئه سته ڕ ناوچه ی مه نگورایه تی

مه یدان ئه سته ڕ ناوچه ی مه نگورایه تی

...درێژی بابه ت

ئاوایی تركه ش ناوچه ی مه نگورایه تی ( به شی خان)
ئاوایی تركه ش ناوچه ی مه نگورایه تی ( به شی خان)

...درێژی بابه ت

ئاوای خدر ج بان ناوچه ی مه نگورایه تی
ئاوای خدر ج بان ناوچه ی مه نگورایه تی

ئاوای خدر ج بان ناوچه ی مه نگورایه تی

...درێژی بابه ت

ئاوای خه ڵده لیل ناوچه ی مه نگورایه تی
ئاوای خه ڵده لیل ناوچه ی مه نگورایه تی

ئاوای خه ڵده لیل ناوچه ی مه نگورایه تی

...درێژی بابه ت

ئاوایی   داش ته مر   ناوچه ی مه نگورایه تی
ئاوایی داش ته مر ناوچه ی مه نگورایه تی

ئاوایی   داش ته مر   ناوچه ی مه نگورایه تی

...درێژی بابه ت

ئاوایی  حه وڵا كورده  ناوچه ی مه نگورایه تی
ئاوایی حه وڵا كورده ناوچه ی مه نگورایه تی

ئاوایی  حه وڵا كورده  ناوچه ی مه نگورایه تی

...درێژی بابه ت

ئاوایی  ئاغاسوور  ناوچه ی مه نگورایه تی
ئاوایی ئاغاسوور ناوچه ی مه نگورایه تی

ئاوایی  ئاغاسوور  ناوچه ی مه نگورایه تی

...درێژی بابه ت

ئاوایی كاوڵانی سه رێ ناوچه ی مه نگورایه تی
ئاوایی كاوڵانی سه رێ ناوچه ی مه نگورایه تی

ئاوایی كاوڵانی سه رێ ناوچه ی مه نگورایه تی

...درێژی بابه ت
 
 
 
Top